Test MIC

Postup a podmienky objednania analýzy antibakteriálnej aktivity medu:
  1. Testovať sa bude môcť len vzorka medu v pohári s objemom minimálne 100 g.
  2. Vzorka medu bude doručená osobne alebo poštou priamo na kontaktnú adresu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu - Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave (ŠVPÚ)(viď sekciu Kontakt)
  3. Spolu so vzorkou medu je potrebné priniesť, resp. zaslať aj formulár Test MIC, ktorý slúži ako záväzná objednávka a obsahuje čestné prehlásenie, s uvedením záujmu/ nezáujmu o Certifikát a známky kvality ako aj objednávkový formulár ŠVPÚ (pdf k dispozícii na stiahnutie nižšie).
  4. Po analýze bude objednávateľovi vystavený protokol s výsledkom.
  5. V prípade záujmu o známky kvality a Certifikát Medového laboratória (nálepky na poháre - GOLD, SILVER, BRONZE) je potrebné na testovanie priniesť vzorku vo finálnej komerčnej podobe, a vzorky z tej istej šarže nebudú už vystavané žiadnemu ďalšiemu procesovaniu (napr. rôzne spôsoby zahrievania).
  6. Po obdržaní výsledku testu MIC pošlite Medovému laboratórium na emailovú adresu medovelaboratórium@gmail.com protokol s výsledkom analýzy.
  7. Certifikát spolu so známkami kvality (do 100 ks) je dodatočná služba v hodnote 15,- EUR. Nad 100 ks každá ďalšia nálepka stojí 0,05 EUR/ks. Náklady znáša objednávateľ a poskytne mu ich Medové laboratórium. Vzorkám medu, ktoré nebudú spĺňať stanovené kvalitatívne parametre nebude certifikát vystavený.
  8. Po vykonaní analýzy bude objednávateľovi služby vystavená faktúra ekonomickým oddelením ŠVPÚ/ ÚMB.

Stiahnuť žiadosť o TEST MIC:

Podmienky udelenia 
Certifikátu Medového laboratória a známok kvality

Certifikát a známky kvality od Medového laboratória je služba určená predovšetkým producentom medov, ktorí okrem výsledku testu antibakteriálnej aktivity majú záujem o obdržanie certifikátu a známok kvality, ktoré je možné nalepiť na poháre medu.

Certifikát vydáva Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. a je možné ho získať po vykonaní analýzy stanovenia antibakteriálnej aktivity na ŠVPÚ. Pre udelenie certifikátu je potrebné, aby analyzovaná vzorka medu na ŠVPU bola vo finálnej komerčnej podobe, a vzorky z tej istej šarže nebudú už vystavané žiadnemu ďalšiemu procesovaniu (napr. rôzne spôsoby zahrievania). Vzorkám testovaných medov, ktoré spĺňajú kvalitatívne parametre stanovené Medovým laboratóriom, bude udelená príslušná známka kvality (GOLD, SILVER, BRONZE) spolu s certifikátom. Náklady na známky kvality (0,05 EUR/ks) znáša objednávateľ a poskytne mu ich Medové laboratórium. Vzorkám medu, ktoré nebudú spĺňať stanovené kvalitatívne parametre nebude vystavený certifikát.

Známky kvality

Cenník

Test MIC

Testovanie antibakteriálnej aktivity medu pomocou stanovenie MIC

Stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) medu získavame dôležitú informáciu o sile/úrovni antibakteriálneho účinku medu. V podstate MIC vyjadruje najnižšiu možnú percentuálnu koncentráciu vzorky medu, pri ktorej je potlačený/zastavený bakteriálny rast. Čím je hodnota/číslo MIC nižšie, tým med obsahuje vyšší podiel antibakteriálnych látok a tým má med vyššiu antibakteriálnu aktivitu.

Nižšie číslo MIC signalizuje vyššiu aktivitu testovaného medu voči baktériám

K dispozícii budú tri hodnoty MIC vyjadrujúce antibakteriálny potenciál medu: 4.5, 9.0 a 18.0, pričom hodnoty reflektujú percentuálny roztok vzorky medu postačujúci na zastavenie bakteriálneho rastu modelového bakteriálneho kmeňa Staphylococcus aureus. Hodnota MIC umelého medu (iba cukorný roztok) je na priemernej hodnote 42.5

Ďalšie vyšetrenia medu a včelstiev

Štátny veterinárny a potravinový ústav ponúka aj ďalšie akreditované laboratórne vyšetrenia medu ako je stanovenie hydroxymetylfurfuralu (HMF), cukrov, množstva vody, mernej vodivosti a iné,  ako aj parazitologické, mykologické a bakteriálne vyšetrenia včelstiev.


Celá ponuka vyšetrení medu:

Ponuka vyšetrení včelstiev:

Napíšte nám, o čo máte záujem

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.